Snap1807a

اتصال خورجینی ؛ اتصال قاتل

-اتصال خورجینی متداولترین شکل اتصال در ساختمان‌های اسکلت فلزی در ایران است؛ مبدع این اتصال ایرانیان هستند و در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست! اتصالی که باعث مرگ صدها نفر در زلزله رودبار شد . در این نوشته شما با این معضل ساخت و ساز بیشتر آشنا میشوید :

ادامۀ مطلب