ساختمانهای اداری ، مجتمع تجاری ، بازار در گذشته و حال