اصول ،بیان،مفاهیم ، مبانی نظری ، و روابط در معماری