سایرمصالح،روشهای اجرایی،نظارتی،نقشه برداری،نرم افزارهاو…