تحلیل ، شناخت زلزله وروشهای مختلف مقاوم سازی سازه ها