ژنوم (2)a

الهام از DNA در طراحی مرکز پزشکی ژنوم در شیراز

این مرکز درمانی با تمرکز بر فعالیت‌های پزشکی در زمینی با مساحت 5.000 مترمربع در شهر شیراز ساخته شد. ژن به عنوان یک واحد ژنتیکی که با جزئیات مشابه خود از زوایای مختلف دارای اشکال متنوعی است، الهام بخش طراحی این پروژه بود. ژنوم که از ترکیب دو واژه‌ی ژن و کروموزوم تشکیل شده شامل رشته‌های DNA منحنی شکل است و نمای این بنا نیز به همین شکل طراحی شده است. ادامۀ مطلب