مروری بر انواع روشهای طراحی سازه

-منظور از طرح یک سازه تعیین پیکربندی، ابعاد و مشخصات قطعات آن به نحوی است که سه هدف اصلی تعیین شده در بندهای زیر تامین شوند :

۱-ایمنی
۲- عملکرد مطلوب
۳- پایایی

بر این اساس روشهای طراحی از سوی آیین نامه های معتبر تدوین گردیده است .حال با این اهداف و روشهای طراحی آشنا می شویم…

ادامۀ مطلب