معماری فولدینگ

-معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود.فلسفه فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی ، ژیل دلوز مطرح شد .وی همچون ژاک دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود . دلوز نیز مانند دریدا اساس اند یشه خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار داد .

ادامۀ مطلب

معماری دیکانستراکشن

-درنیمه اول قرن بیستم مهمترین مکتبی که ادامه دهنده فلسفه مدرن محسوب می شد فلسفه اصالت وجود دارد . ژان پل سارتر 1980- 1905 ( فیلسوف فرانسوی ، پایه گذار این مکتب است . او خرد گرایی مدرن ، که توسط دکارت ، کانتو سایر بزرگان مدرن مطرح و تبیین شده بود ، را اساس فلسفه خود قرار داد.   از نظروی ” فرد ماهیت خویش را شکل می دهد و نباید از این عامل در مسیر شخصیت فرد غافل می ماند …. سارتر آزادی بی قید و شرط را از امکانات ذهن آدمی دانست. به نظراو آدمی آزاد است هر چه می خواهد اختیار کند و به همین جهت است که بایداو را مسئول انتخاب های خود دانست “.

ادامۀ مطلب