معجزه فتوشاپ

در این نوشته ، تصاویری را برای شما قرار داده ایم از معجزه فتوشاپ . تصاویری که دیدن آن شما را به حیرت در آورده و شگفت زده میکند. این تصاویر حاصل توانایی خارق العاده یک طراح در استفاده از نرم افزار فتوشاپ می باشد . البته موضوع آن مربوط به عمران یا معماری نمی باشد ، اما برای ما مهندسین که مدام با اجسام زمخت و بی جان درگیر بوده و روحیه خسته ای داریم ، دیدن این تصاویر به مثابه یک زنگ تفریح خوب و اندکی تسکین روحیه می باشد :

معجزه فتوشاپ (1)

معجزه فتوشاپ (2)

معجزه فتوشاپ (3)

معجزه فتوشاپ (4)

معجزه فتوشاپ (5)

معجزه فتوشاپ (6)

معجزه فتوشاپ (7)

معجزه فتوشاپ (8)

معجزه فتوشاپ (9)

معجزه فتوشاپ (10)

معجزه فتوشاپ (11)

معجزه فتوشاپ (13)

معجزه فتوشاپ (14)

معجزه فتوشاپ (15)

معجزه فتوشاپ (16)

معجزه فتوشاپ (17)

معجزه فتوشاپ (18)

معجزه فتوشاپ (19)

معجزه فتوشاپ (20)

معجزه فتوشاپ (21)

معجزه فتوشاپ (22)

معجزه فتوشاپ (23)

معجزه فتوشاپ (24)

معجزه فتوشاپ (25)

معجزه فوتوشاپ (1)

  معجزه فوتوشاپ (3)

معجزه فوتوشاپ (4)

معجزه فوتوشاپ (5)

معجزه فوتوشاپ (6)

معجزه فوتوشاپ (7)

معجزه فوتوشاپ (8)

معجزه فوتوشاپ (9)

معجزه فوتوشاپ (10)

معجزه فوتوشاپ (2)

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی