داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری

-در محل اتصال یک تیر فرعی به یک تیر لانه زنبوری ، باید در محل اتصال ، جان تیرآهن لانه زنبوری شده به وسیله ورق تقویت شود . حال اگر  یک سقف کامپوزیت با پل های زنبوری شکل داشته باشیم که چندین تیر فرعی با فاصله خیلی کم باید به یک پل زنبوری اتصال پیدا کنند ، داستان این همه اتصال و ورق تقویت به چه صورتی خواهد بود ؟ نمونه های اجرا شده حکایت از یک داستان تلخ اجرایی دارد !

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (2)

-در شکل اتصال تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت به پل اصلی لانه زنبوری نمایش داده شده است. با توجه به فاصله بین سوراخهای زنبوری عملآ تنظیم تیرهای فرعی به گونه ای که هیچ گونه تداخلی با سوراخ ها نداشته باشند امکان پذیر نیست و به همین جهت چاره ای جز پوشاندن یکی از سوراخ ها در محل اتصال تیر فرعی به پل زنبوری وجود ندارد.

      داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (3)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (4)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (5)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (6)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (7)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (8)

در اینجا نیز در محل اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری سوراخهای زنبوری پوشیده نشده اند. به نظر شما اگر قرار باشد چند سوارخ از ابتدا، چند سوارخ از انتها و برخی سوراخها در وسط برای اتصالات تیرهای فرعی پوشانده شوند و به اینها هزینه های جوشکاری و زمانی که لازم است که تیرها زنبوری شوند اضافه گردد و تازه در آخر هم تیر به دست آمده به علت جوشکاری دارای برخی تغییر شکلها و پیچیدگیهای نامناسب باشد، چه توجیه اقتصادی در استفاده از تیر لانه زنبوری به جای تیرآهن نورد شده نمره بالاتر به عنوان پل وجود دارد؟

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (9)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (10)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (11)

داستان تلخ اتصال تیرهای فرعی به پل زنبوری (12)

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

نوشته های مرتبط