تسمه پشت بند چیست ؟ (1)

تسمه پشت بند چیست ؟

-در ساخت اعضای فولادی در مواردی که برای اتصال دو ورق احتیاج به اجرای جوش شیاری می باشد ، از یک تسمه کمکی به نام تسمه پشت بند باید استفاده شود . این تسمه کوچک ، کارایی بزرگی داشته و در کیفیت جوش تاثیر بسزایی دارد …

-ساخت اعضا برحسب اینکه ازورق یا پرفیل ساخته شوند متفاوت خواهد بود . در صورتیکه اعضا سازه فلزی از ورق ساخته شوند ، مراحل کاربه صورت زیر است :

-1 تسمه سازی

-2 مونتاژ قطعات برحسب نوع وشکل سازه (ستون یا پل)

-3 تکمیل جوشکاری قطعات مونتاژشده

-4 عملیات بازرسی وتاییدنهایی

تسمه پشت بند (2)

  • تسمه سازی :

-برحسب نوع آماده سازی لبه ها و درزحاصل ، انواع مختلفی ازاتصال شیاری با طرح اتصال لب به لب به وجودمی آید .

-شیارهای لاله ای U و نیم لاله ای J  کمترین مقدارفلزجوش را لازم دارند ، اما درعین حال عملیات سنگزنی وآماده سازی لبه های قطعه کاربه اشکال ذکرشده بسیارپرهزینه ومشکل است لذا دربیشتر مواردازشیارهای جناقی V استفاده می گردد .که باکاهش زاویه فلزجوش مورد استفاده در درز اتصال کاهش می یابد .

تسمه پشت بند (1)

-لیکن باکاهش این زاویه ، فاصله دهانه ریشه باید جهت نفوذ فلزجوش مذاب درکل طول ضخامت قطعه  وبه منظور ایجاد جوش بااستحکام بالادرقطعه ، افزایش یابد .

ازطرف دیگربا افزایش دهانه ریشه امکان ایجاد اتصال مناسب بین قطعات اتصال کاهش می یابدکه ازاین روباید تعادلی بین زاویه لبه سازی و فاصله دهانه ریشه وجود داشته باشد .

در ورقهای ضخیم ،

شیار با زاویه کمتر و ریشه بزرگتر ،

 کمترین مقدارفلزجوش را لازم دارد .

  • تسمه پشت بند :

چنانچه تسمه پشت بند مورداستفاده قرارگیرد ، دست طراح درانتخاب فاصله ریشه بازخواهدبود ، لیکن جوشکاری به روی قطعه تنها از یک سمت صورت گرفته وطرح اتصال جناقی V   یکطرفه خواهد بود.

تسمه پشت بند چیست ؟ (1)

تسمه پشت بند چیست ؟ (2)

تسمه پشت بند چیست ؟ (3)

تسمه پشت بند چیست ؟ (4)

  • ریزش فلزجوش ازانتهای اتصال :

-به علت ریزش فلزمذاب ، انتهای شیارهای لب به لب به صورت تمام ضخامت درنمی آیند

-برای رفع این عیب ، غالباً درانتهای شیارها و به کمک وصل نمودن تسمه اضافی (لقمه) به دو انتهای شیار ، فلزمذاب جوش را در داخل طرح اتصال شیاری به صورت یکسان در طول شیار هدایت کرده وازبه وجود آمدن عیوب دردوسرطرح اتصال شیاری جلوگیری می کنند .

-البته تسمه های اضافه شده پس ازپایان عملیات جوشکاری به وسیله عملیات سنگزنی ازقطعه اصلی جدا می گردند .

تسمه پشت بند چیست ؟ (5)

تسمه پشت بند چیست ؟ (6)

تسمه پشت بند چیست ؟ (7)

  • برای دیدن تصاویر و توضیحات بیشتری از مراحل مختلف ساخت اسکلت فولادی در کارخانه ، لینک های زیر را مشاهده بفرمائید :

پاورپوینت آموزش نحوه ساخت اسکلت در کارگاه ساخت سازه های فولادی

پاورپوینت اموزش تصویری ساخت اسکلت فولادی

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter