ترانشه چیست ؟

-ترانشه به فرورفتگی‌های مصنوعی یا طبیعی در سطح زمین گفته می‌شود که ژرفای آن‌ها از پهنایشان بیشتر و پهنای آن‌ها از درازایشان بسیار کمتر است.


– ترانشه به وجود اختلاف ارتفاع زیاد در مقطع کوچک عرضی میگویند .

-در زمان خاکبرداری به دیوارهای قایم ترانشه و به دیوارهای افقی برم میگویند.

-از محل ترانشه های تند منحنی میزان گذر نمی کند و با محدوده مشخص می شوند…

-در جاهای که تراکم منحنی میزانها زیاد باشد نشان دهنده ترانشه طبیعی می باشد…

-هرگاه برای ایجاد بستر راه نیاز به حفاری از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب باشد به قسمت حفاری شده ترانشه یا trench گویند.

-پله هایی که بین ترانشه ها ایجاد میشود را “برم” – Berm میگویند، که وقتی ارتفاع دیواره ترانشه از 8 متر بیشتر بشه برای حفظ پایداری شیروانی ترانشه اجرا میشه.

photo_2016-03-08_14-26-37

photo_2016-03-08_14-26-41

دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

2 Comments