photo_2015-07-31_21-42-52

باد بندهای ویسکوز

جهت تکمیل قضیه بادبندها اخیرا نوع جدیدی از از بادبندها بنام باد بند ویسکوز یا میراگرهای ویسکوز استفاده میشود که در مقابل نیروهایی که در زلزله به سازه وارد میشود عکس العمل خوبی نشان میدهد و سیستم کارشان و مکانیسم شان این است که در وسط بادبند یه سیستمی همانند کمک فنر ماشین طراحی شده است که نیرو را جذب کرده و به ارامی مهارش میکند

photo_2015-07-31_21-42-46

 

photo_2015-07-31_21-42-57

photo_2015-07-31_21-43-00

Email this to someoneDigg thisShare on RedditShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
دو زبانه زیر محتوای زیر را تغییر می دهد

حسین یوسفی

آخرین نوشته ها توسط حسین یوسفی (دیدن همه)